بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرایط عمومی بیمه نامه تجهيزات الكترونيكي

براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه كارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر ناميده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه‌گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن ، بيمه­گر خسارت بيمه­گذار را به شرح زير جبران مي­نمايد . اقلام بيمه شده در حال کار ، توقف ، پياده کردن ، به منظور تميزکردن يا بازديد و تعمير و يا جابجايي در محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش بيمه مي­باشد . در هر حال اعتبار بيمه از زماني شروع مي­شود که آزمايش و به کار افتادن با موفقيت انجام شده باشد .
 
استثنائات عمومي
بيمه­گر اتلاف يا آسيب وارده را که به طور مستقيم و يا غير مستقيم ، به علت يا در نتيجه عوامل زير ايجاد و يا به سبب آن تشديد گردد ، جبران نخواهد کرد :
الف) جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجي ، عمليات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد ) ، جنگ داخلي ، ياغيگري ، بلوا ، انقلاب يا قيام ، شورش، اعتصاب کارگران يا تعطيل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش­هاي دسته جمعي ، در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت که به نام يا با ارتباط با هرگونه تشکيلات سياسي انجام گيرد ، توطئه ، توقيف ، ضبط و مصادره ، تخريب يا زيان وارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي .
ب) واکنش­هاي هسته­اي يا آلودگي­هاي ناشي از تشعشعات هسته­اي و راديواکتيو .
ج ) عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه­گذار يا کارکنان وي .
هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر ، بيمه­گر به استناد استثنائات بند «الف» اعلام دارد که از بين رفتن ، ويراني ، آسيب­ديدگي ، يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست ، اثبات اين که چنين مواردي مشمول بيمه مي­باشد به عهده بيمه­گذار است .
 
شرايط عمومي
۱- مسئوليت بيمه­گر براي هرگونه پرداختي به موجب اين بيمه­نامه مشروط براين است که بيمه­گذار مقررات بيمه­نامه را رعايت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و کليه وظايفي را که به عهده دارد انجام داده باشد .
۲- جدول مشخصات و بخش يا بخش­هاي اين بيمه­نامه جزءلاينفک بيمه­نامه محسوب مي­شود و اصطلاح «اين بيمه­نامه » هربار که در اين قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخش­ها نيز خواهد بود. هر واژه و يا اصطلاحي که در يک قسمت از بيمه­نامه يا جدول مشخصات يا در بخش و يا بخش­هاي آن به معني خاص بکاربرده شود ، همه جاي بيمه­نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳- بيمه­گذار بايد به منظور جلوگيري از اتلاف يا آسيب­ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود کليه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصيه­هاي معقول بيمه­گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه­هاي کارخانه سازنده را رعايت کند .
۴- الف) نمايندگان بيمه­گر مي­توانند در هر زمان مناسب موضوع بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند . بيمه­گذار موظف است کليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه­گر بگذارد .
ب) بيمه­گذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بيمه را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه­گر برساند و به هزينه خود کليه اقدام­هاي احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت کار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد . درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق­بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد .
 
بيمه­گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد کند که منجر به تشديد خطر شود مگر آن که موافقت کتبي بيمه­گر را کسب کرده باشد .
۵- درصورت وقوع هرگونه حادثه­اي که بر طبق اين بيمه­نامه ممکن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه­گذار بايد :
الف) بلافاصله به وسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه­گر برساند و کتبا" نيز آن را مورد تاييد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب­ديدگي ، کليه اقدام­هايي را که براي وي امکان دارد به عمل آورد .
ج) قسمت­هاي خسارت ديده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا کارشناس بيمه­گر قرار دهد.
د) کليه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بيمه­گر را تهيه و در اختيار او بگذارد .
ه) درصورت فقدان يا خسارت ناشي از دزدي مقام­هاي انتظامي را مطلع نمايد .
بيمه­گر در هيچ مورد در قبال اتلاف يا آسيب­ديدگي که ظرف مدت ۱۴ روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد ، تعهدي نخواهد داشت .
 
پس از آن که بيمه­گذار بر طبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه­گر رساند ،درمورد خسارت­هاي جزئي که حدود آن توسط بيمه­گر تعيين و ابلاغ مي­شود ، مي­تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام کند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمه­گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمير يا تغييري ، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه­گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد ، بيمه­گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمت­هاي خسارت ديده اقدام کند . بيمه­گر در قبال اقلام بيمه شده تحت اين بيمه­نامه درصورتي که بعد از خسارت بدون موافقت بيمه­گر تعمير يا تعمير موقت گرديده و به کار روند تعهدي نخواهد داشت .
۶- بيمه­گذار متعهد است به هزينه بيمه­گر اقداماتي را که بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز کساني که تحت اين بيمه­نامه بيمه شده­اند ) لازم مي­داند معمول دارد ، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي که ممکن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارت­هايي که بيمه­گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي که بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارت­هايي که به موجب اين بيمه­نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد .
اقدامات مذکور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه­گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .
۷- هرگونه اختلاف درباره مبلغي که بايد به موجب اين بيمه­نامه پرداخت شود ( با فرض معتبر بودن بيمه­نامه) موضوع به کارشناسي که کتبا" با توافق طرفين برگزيده مي­شود ارجاع خواهد شد.
 اگر طرفين نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفين ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست کتبي طرف ديگر انتخاب مي­شود ارجاع خواهد گرديد .
 درصورتي که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومي را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسي تحت رياست سرکارشناس تشکيل خواهد شد. قبل ازاعلام نظر کارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه­گردر مراجع قضايي قابل طرح نمي­باشد .
۸- الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه­گذار غير واقعي باشد يا خسارتي از روي تقلب يا به طور اغراق­آميز اعلام شده باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطلاعات نادرستي ارائه شود ، در آن صورت اين بيمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بيمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمه­نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمه­گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرايط بند "۷" اين بيمه­نامه،ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدام قانوني از سوي بيمه­گذار صورت نگيرد کليه حقوق ناشي از اين بيمه­نامه منتفي خواهد شد.
۹- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه­نامه ، براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث ،بيمه­نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه­گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
 
۱۰- بيمه­گذار مي­تواند اين بيمه­نامه را در هر زمان که مايل باشد فسخ کند. در آن صورت بيمه­گر حق­بيمه را براساس نرخ کوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بيمه­گر نيز مي­تواند با اخطار يک هفته­اي اين بيمه­نامه را فسخ نمايد، در آن صورت بيمه­گر موظف است حق­بيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيمه تحت پوشش نمي­باشد پس از کسر هزينه­هاي کارشناسي به بيمه­گذار مسترد دارد.
۱۱- تحت بيمه­نامه­اي به حساب ثالث ، ذينفع حق دريافت حقوق بيمه­گذار را به نام خود خواهد داشت . ذينفع همچنين حق­خواهد داشت بدون تاييد بيمه­گذار خسارت قابل پرداخت را دريافت و حقوق بيمه­گذار را منتقل نمايد، حتي اگر ذينفع ، بيمه­نامه را در اختيار نداشته باشد . درصورت پرداخت خسارت ، بيمه­گر ممکن است دلايل لازم مبني بر رضايت ذينفع به اخذ پوشش بيمه و همچنين رضايت بيمه­گذار مبني بر دريافت غرامت توسط ذينفع را مطالبه نمايد .
۱۲- خسارت يک ماه پس از برآورد آن توسط بيمه­گر قابل پرداخت خواهد بود. بيمه­گذار مي­تواند يک ماه پس از اعلام خسارت به بيمه­گر و احراز مسئوليت وي، تقاضاي دريافت حداقل مبلغي را تحت شرايط موجود بنمايد ، مادامي که ميزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و يا به دلايلي که در کنترل بيمه­گذار است خسارت قابل پرداخت نباشد مدت­هاي فوق به حال تعليق در مي­آيد .
بيمه­گر حق دارد در موارد زير از پرداخت خسارت خودداري نمايد :
الف) هرگاه شک و ترديدي نسبت به حق بيمه­گذار به دريافت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بيمه­گر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت ، بازرسي و تحقيق در مراجع ذيربط ضروري باشد ، پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقيق و دادرسي خواهد بود.
 
بخش يک - خسارت مالي
محدوده پوشش بيمه­اي
بيمه­گر و بيمه­گذار موافقت مي­نمايند که در طول مدت بيمه مندرج در جدول مشخصات و يا در مدتي که بعدا" بيمه­نامه تمديد شود با پرداخت حق­بيمه از طرف بيمه­گذار و قبول آن از طرف بيمه­گر درصورتيکه هريک از اقلام يا قسمت­هايي که در جدول مشخصات درج شده است به هر علت جز عللي که صريحا" مستثني شده ، دستخوش اتلاف يا آسيب­ديدگي فيزيکي، ناگهاني و پيش­بيني نشده گردد به نحوي که تعمير يا تعويض آن ضرورت داشته باشد ، بيمه­گر خسارت وارد به بيمه­گذار را که ناشي ازآن اتلاف يا آسيب­ديدگي باشد با پرداخت وجه نقد ، تعويض يا تعمير (بر حسب انتخاب بيمه­گر) جبران نمايد .
ميزان خسارت قابل پرداخت در طي مدت قرارداد براي هر قلم از اقلام مورد بيمه از مبلغي که در جدول مشخصات تعيين شده و در مجموع از جمع مبالغي که در جدول مذکور نوشته شده است، تجاوز نخواهد کرد .
 
استثنائات مربوط به بخش يک
بيمه­گر در موارد زير تعهدي ندارد :
الف) درصورت وقوع هر حادثه ، فرانشيز مذکور در جدول مشخصات به عهده بيمه­گذار است . اگر به علت وقوع حادثه­اي بيش از يک قلم از موارد بيمه شده دچار اتلاف يا آسيب­ديدگي شود فقط بالاترين رقم فرانشيز به عهده بيمه­گذار مي­باشد .
ب) اتلاف يا آسيب­ديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از زلزله ، آتشفشفان ، زلزله دريايي ، تندباد ،گردباد يا طوفان .
ج ) اتلاف يا آسيب­ديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از دزدي .
د)اتلاف يا آسيب­ديدگي که منشأ آن معايب و نواقصي باشد که در زمان شروع اعتبار بيمه­نامه وجود داشته و بيمه­گذار يا نماينده او از آن مطلع بوده است ، خواه بيمه­گر از اين معايب و نواقص آگاه باشد يا نباشد .
ه ) اتلاف يا آسيب­ديدگي که مستقيما" يا بطور غيرمستقيم به علت نقص يا قطع گاز ، آب يا برق يا ساير خدمات باشد .
و) اتلاف يا آسيب­ديدگي که مستقيما" ناشي از آثار کارکرد دائم باشد مانند فرسودگي و استهلاک معمولي ، سوراخ شدن يا ايجاد حفره ، ساييدگي ، تحليل رفتگي و خوردگي ، زنگ زدگي ، قشر گرفتگي يا فساد تدريجي در اثر شرايط جوي .
ز) هرگونه هزينه­اي که در مورد رفع نواقص کارکـرد ايجاد شود ، مگر اين که چنين نواقصي به علت اتلاف يا آسيب­ديدگي قابل پرداخت به اقلام بيمه شده وارد شده باشد .
ح) هرگونه هزينه­اي که در مورد نگهداري اقلام بيمه شده ايجاد شود. اين استثناء همچنين قطعاتي را که در جريان عمليات نگهداري تعويض مي­شود شامل مي­گردد .
ط )اتلاف يا آسيب­ديدگي که سازنده يا فروشنده اقلام مورد بيمه به موجب قانون يا قراردادمسئول جبران آن است .
ي ) اتلاف يا آسيب وارد به تجهيزات اجاره يا کرايه شده که به موجب قانون يا قرارداد اجاره يا قرارداد نگهداري ، مالک مسئول جبران آن است .
ک ) هرنوع زيان يا مسئوليت تبعي .
ل) اتلاف يا آسيب­ديدگي لامپها ، شيرها ، لوله­ها ، نوارها ، فيوزها ، خميرهاي عايق ( نشت­گير) ، تسمه­ها ، سيمها ، زنجيرها ، لاستيک­ها ، ابزار قابل تعويض ، سيلندرهاي حکاکي شده ، اشياء ساخته شده از شيشه ، چيني يا سراميک ، غربالها يا منسوجات و اشياء بافته شده يا هرگونه مواد واسطه­اي ( مانند انواع روغن ، سوخت نفتي ، مواد شيميايي ) .
م ) عيوب ظاهري مانند خراش روي سطح رنگ­آميزي شده ، صيقلي شده يا لعاب داده شده .
مواردي را که در بندهاي «ل» و «م» قيد شده است ، درصورتي که خسارت ناشي از اتلاف يا آسيب­ديدگي وارد به اقلام بيمه شده و مورد تعهد باشد بيمه­گر ملزم به جبران آن است .
 
مقررات مربوط به بخش يک
شرط ۱-مبلغ بيمه شده : 
به موجب اين بيمه­نامه مبلغ بيمه شده معادل ارزش جايگزيني اقلام بيمه شده با اقلام جديد از همان نوع و از همان ظرفيت مي­باشد . بدين معني که ارزش جايگزيني شامل: کرايه ، حقوق و عوارض گمرکي متعلقه و هزينه نصب  است .
اگر مبلغ بيمه شده کمتر از ارزش واقعي آن باشد ، خسارت به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغ واقعي پرداخت خواهد شد. درصورتي که اقلام خسارت ديده بيش از يک مورد باشد ، اين شرط نسبت به هريک از آنها به طور جداگانه اعمال مي­شود (ماده ۱۰ قانون بيمه ).
شرط ۲- اساس جبران خسارت :
الف) درصورتي که آسيب وارد به يکي از اقلام مورد بيمه قابل تعمير باشد ،بيمه­گر هزينه­هاي ضروري به منظور بازگرداندن اقلام آسيب­ديده به حالت اوليه بعلاوه هزينه­هاي پياده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرايه از محل تاسيسات تا تعميرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه را درصورتي که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعميرات در کارگاه متعلق به بيمه­گذار انجام پذيرد، بيمه­گر ارزش لوازم و دستمزد تعمير را به اضافه درصد معقولي براي هزينه­هاي بالاسري به بيمه­گذار پرداخت خواهد نمود. هيچ هزينه­اي بابت استهلاک قطعات تعويض شده کسرنمي­شود لکن ارزش بازيافتي درمحاسبه منظورمي­گردد .
اگر هزينه تعميرات فوق­الذکر معادل و يا متجاوز از ارزش واقعي آن بلافاصله قبل از حادثه باشد ، خسارت کلي تلقي شده و نحوه جبران مطابق بند «ب» زير خواهد بود.
ب) درصورتي که يکي از اقلام مورد بيمه دچار خسارت کلي شود، بيمه­گر ارزش واقعي آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزينه­هاي عادي حمل ، هزينه نصب ، حقوق و عوارض گمرکي متعلقه تا حدودي که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد . در محاسبه ارزش واقعي ، هزينه استهلاک مناسب از ارزش جايگزيني مورد خسارت ديده کسر خواهد شد.
 
    ضمنا" بيمه­گر هزينه­هاي جداسازي قطعات آسيب­ديده با احتساب ارزش بازيافت آنها را خواهد پرداخت ، از اين پس قطعه از بين رفته تحت پوشش بيمه نخواهد بود ، کليه اطلاعات لازم مربوط به قطعه جايگزين شده بايستي در جدول مشخصات درج گردد . (بيمه­گر ممکن است با درخواست صدور الحاقي جهت پوشش قطعه جايگزين شده با ارزش کامل جايگزيني موافقت نمايد ) . از زمان وقوع حادثه قابل جبران مبلغ بيمه شده براي مدت باقيمانده به ميزان خسارت پرداختي کاهش مي­يابد مگر آن که مبلغ بيمه شده مجددا" به ميزان قبلي برگردانده شود.
هرگونه هزينه­هاي اضافي براي اضافه­کاري ، کار در شب ، کار در تعطيلات رسمي يا حمل و نقل سريع، تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که کتبا" مورد توافق قرار گرفته باشد .
 
هزينه هرگونه تغييرات، اضافات، بهسازي يا بازديدهاي فني تحت پوشش اين بيمه­نامه نمي­باشد .هرگونه هزينه­هاي تعميرات موقت درصورتي مورد قبول بيمه­گر خواهد بود که جزء هزينه­هاي تعميرات نهايي بوده و از کل هزينه­هاي تعمير تجاوز نکند.
بيمه­گر تنها زماني هزينه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورت حساب­ها و اسناد و مدارک دريافتي حاکي از انجام تعميرات دستگاه­ها و يا تعويض آنها و برگرداندن آنها به صورت اوليه بوده و مورد قبول بيمه­گر قرار گرفته باشد .
بخش دو - آسيب به نرم­افزار ( ابزار ذخيره داده­ها )
محدوده پوشش :
بيمه­گر و بيمه­گذار موافقت مي­نمايند هرگاه نرم­افزارهايي که در جدول مشخصات قيد شده و به کمک آنها اطلاعاتي ذخيره شده است که مي­تواند مستقيما" در سيستم پردازش اطلاعات الکترونيکي عمل کند ، دچار خسارت مادي که به موجب مندرجات بخش يک اين بيمه­نامه قابل جبران است شود، بيمه­گر جبران خسارت را در قبال بيمه­گذار به نحوي که پيش­بيني شده به عهده مي­گيرد . ميزان تعهد بيمه­گر در صورت اتلاف و يا آسيب­ديدگي در مدت اعتبار بيمه از مبلغي که براي هر نرم­افزار در جدول مشخصات تعيين شده و در مجموع از کل مبالغ بيمه شده تجاوز نخواهد کرد. تعهد بيمه­گر مشروط بر اين است که اتلاف يا آسيب­ديدگي در مدت اعتبار بيمه که در جدول مشخصات قيد شده يا در هر مدت بعدي که بيمه­گر با پرداخت حق­بيمه از طرف بيمه­گذار با تمديد بيمه­نامه براي آن مدت موافقت کند ، اتفاق افتاده باشد . اين پوشش زماني اعمال مي­گردد که نرم­افزارهاي بيمه شده در محل مخصوص به خود نگهداري شود.
 
استثنائات ويژه بخش دو
بيمه­گر در موارد زير تعهدي نخواهد داشت : 
الف) فرانشيز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بيمه­گذار مي­باشد .
ب) هر نوع هزينه­اي که ناشي از برنامه­ريزي نادرست ، اشتباه در تايپ کردن ، اشتباه در درج اطلاعات يا طبقه­بندي آنها ، حذف ناآگاهانه اطلاعات يا به دور انداختن ناآگاهانه نرم­افزار و نيز از بين رفتن اطلاعات ناشي از حوزه مغناطيسي باشد .
ج ) خسارت­هاي غير مستقيم و تبعي از هر نوع که باشد .
 
مقررات مربوط به بخش دو
شرط ۱- مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه­نامه ضروري است مبلغ بيمه شده برابر باشد با مبلغي که براي اصلاح و ترميم نرم­افزارها لازم است به نحوي که جنس نو جايگزين جنس از بين رفته و آسيب ديده شود و اطلاعات از دست رفته مجددا" پردازش گردد .
 
شرط ۲- اساس جبران خسارت :
بيمه­گر ظرف مدت دوازده ماه از تاريخ وقوع حادثه، هزينه­هايي را که بيمه­گذار منحصرا" براي ترميم و اصلاح نرم­افزارها به منظور برگرداندن آنها به وضعيت قبل از وقوع حادثه متحمل مي­شود پرداخت خواهد کرد . هرگاه تهيه مجدد اطلاعات از دست رفته لازم نباشد يا تهيه مجدد آن پس از گذشت دوازده ماه از تاريخ وقوع حادثه مفيد و موثر نباشد ، در اين صورت بيمه­گر فقط نسبت به پرداخت هزينه­هاي جايگزيني نرم­افزارهاي نو به جاي آنهايي که آسيب ديده يا از دست رفته متعهد مي­باشد . از زمان وقوع حادثه مبلغ بيمه شده براي مدت باقي مانده به ميزان خسارت پرداختي کاهش مي­يابد مگر آن که مبلغ بيمه شده مجددا" به ميزان قبلي برگردانده شود.
 
بخش سه - هزينه­هاي اجاره يا بکارگيري دستگاه­هاي جايگزين
محدوده پوشش :
بيمه­گر و بيمه­گذار توافق دارند هرگاه خسارت مالي که به موجب بخش يک اين بيمه­نامه قابل جبران است اتفاق افتد و منجر به قطع کامل يا جزئي کار تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات که در جدول مشخصات قيد شده است بشود ، بيمه­گر هزينه­هاي اضافي بدون پوشش در اين بيمه­نامه را که بيمه­گذار به دليل اجاره يا استفاده از تجهيزات پردازش اطلاعات جايگزين متحمل شده به بيمه­گذار پرداخت نمايد.
مبلغ پرداختي در اين مورد از مبلغ پيش­بيني شده براي جبران زيان روزانه و در مجموع از مبلغ بيمه شده براي مدت اعتبار بيمه­نامه تجاوز نخواهد کرد. تعهد بيمه­گرمشروط بر آن است که قطع کار در مدت اعتبار بيمه­نامه مندرج در جدول مشخصات يا در هر مدت بعدي که بيمه­گر با پرداخت حق­بيمه از طرف بيمه­گذار با تمديد بيمه­نامه براي آن مدت موافقت کند ، اتفاق افتاده باشد .
 
استثنائات ويژه بخش سه
 
بيمه­گر نسبت به هزينه­هاي اضافي که ناشي از موارد زير باشد تعهدي نخواهد داشت :
الف) مقرراتي که از طرف مقامات دولتي وضع مي­شود و براي بازسازي يا عملکرد تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات محدوديتي را ايجاد مي­کند .
ب) بيمه­گذار سرمايه لازم را براي تعميرات يا جايگزين کردن تجهيزات آسيب­ديده يا از بين رفته نتواند به موقع فراهم نمايد .
 
 مقررات مربوط به بخش سه
شرط ۱- مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه­نامه ضروري است که مبلغ مندرج در جدول مشخصات برابر با مبلغي باشد که بيمه­گذار بايد به عنوان هزينه­هاي اضافي براي دوازده ماه بهره­برداري از تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات که عملکرد مشابهي با تجهيزات بيمه شده داشته­اند، پرداخت کند . مبلغ بيمه شده بايد براساس مبالغي که با توافق طرفين براي هر روز و هر ماه در جدول مشخصات قيد شده معين گردد . بيمه­گر همچنين هزينه­هاي پرسنلي بيمه­گذار و هزينه­هاي نقل و انتقال تجهيزات و لوازمي که متعاقب وقوع حادثه­اي مربوط به اين بخش بيمه­گذار متحمل مي­گردد مشروط بر آن که مبالغ به صورت جداگانه در جدول مشخصات قيد شده باشد ، پرداخت خواهد کرد .
 
شرط ۲- اساس جبران خسارت :
در صورت از کار افتادگي تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات بيمه شده و به اثبات رسيدن ضرورت استفاده از تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات جايگزين ، بيمه­گر حداکثر براي دوره توافق شده متعهد پرداخت خسارت خواهد بود. دوره پرداخت خسارت از لحظه بکارگيري تجهيزات جايگزين شروع مي­گردد .
بيمه­گذار آن بخش از هر خسارت را که برابر فرانشيز زماني مي­باشد متحمل خواهد شد .
هرگاه به دنبال از کار افتادن تجهيزات الکترونيکي پردازش اطلاعات بيمه شده ،معلوم گردد که هزينه­هاي اضافي متحمل شده در طول مدت توقف بيش از سهم متناسب با مبلغ بيمه شده سالانه که در اين دوره به کار رفته ميباشد بيمه­گر فقط نسبت به پرداخت غرامت مربوط به آن بخش از مبلغ بيمه شده سالانه مورد توافق که در مدت توقف مورد استفاده قرار گرفته متعهد مي­باشد . دوره توافق شده براي پرداخت خسارت بايد دقيقا" رعايت گردد . بيمه­گر هنگام محاسبه خسارت مي­بايستي هرگونه صرفه­جويي در هزينه­ها را در نظر بگيرد .
از تاريخ وقوع خسارت قابل جبران ، مبلغ بيمه شده براي بقيه مدت بيمه شده به ميزان مبلغ خسارت پرداخت شده کاهش مي­يابد ، مگر آن که مبلغ بيمه شده با توافق طرفين در حد ميزان قبلي تثبيت شود.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی