بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرايط عمومي بیمه نامه شكست ماشين آلات

براساس پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه کارآفرين كه از اين پس بيمه‌گر خوانده مي‌شود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخ­هاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه‌گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه‌نامه صورت مي‌گيرد، درصورتي كه بيمه­گذار حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب اين بيمه‌نامه و با رعايت استثنائات، مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در الحاقي‌هاي صادره، بدينوسيله گواهي مي­شود :
هرگاه درطول مدت بيمه مندرج در جدول ، يا هر مدت پس از آن که بيمه­گذار بابت آن حق بيمه بپردازد و بيمه­گر حق بيمه را براي تمديد بيمه­نامه بپذيرد اقلام (يا هر قسمت مربوط به آن) مذکور در جدول مشخصات، مادامي که در محل­هاي تعيين شده مستقر باشند دچار هرگونه اتلاف يا آسيب فيزيکي ناگهاني و پيش­بيني نشده ناشي از عوامل زير گردند:
نقايص مربوط به ريخته­گري و مواد، طراحي غلط ، عيوب و نقايص مربوط به ساخت يا نصب ، اجراي نادرست کار، عدم مهارت، بي­دقتي، کم شدن آب در ديگ­هاي بخار، انفجار فيزيکي ، از هم گسستگي به سبب نيروي گريز از مرکز ، اتصال کوتاه، طوفان، يا هر علت ديگري که به طور مشخص مستثني نشده باشد، به نحوي که مستلزم تعمير يا تعويض آن باشد، بيمه­گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا تعويض مورد آسيب ديده، خسارت را حداکثر تا ميزاني که براي آن در جدول مشخصات براي يک سال بيمه­اي پيش­بيني شده و در مجموع تا مبلغ بيمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد.
اين بيمه­نامه در مورد اقلام بيمه شده درصورتي کاربرد خواهد داشت که آزمايش در زمان کارکرد يا توقف دستگاه يا در زمان پياده کردن دستگاه يا در حين انتقال درمحل تاسيسات يا نصب مجددبا موفقيت انجام­شده­باشد.
 
استثنائات
بيمه‌گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد :
فرانشيز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بيمه­گذار است. اگر در يک حادثه بيش از يک قلم از اقلام مورد بيمه اتلاف يا آسيب ديده باشد، فقط بيشترين رقم فرانشيز بعهده بيمه­گذار مي­باشد.
اتلاف يا آسيب وارد شده به ابزارهاي قابل تعويض از قبيل حديده شده، قالب­ها، سيلندرهاي کنده کاري شده، قطعاتي که به سبب استفاده و يا به طور طبيعي موجب استهلاک يا فرسودگي آنها مي­شود، از قبيل جداره­هاي نسوز، چکش­هاي ضربه­اي، اشياء ساخته شده از شيشه، تسمه­هاي متحرک، تايرهاي لاستيکي، مواد به حرکت درآورنده از قبيل روغن­ها، سوخت­ها و کاتاليزورها .
اتلاف يا آسيب به علت آتش­سوزي، صاعقه مستقيم، انفجار شيميايي (جز انفجار گاز در تنوره ديگ بخار)، سيستم اطفاي حريق يا تخريب­هاي ناشي از آن، سقوط هواپيما يا هرگونه وسيله نقليه هوايي يا اشيائي که از آنها سقوط کند ، دزدي ساده، سرقت با شکستن حرز يا تلاش براي آن، ريزش و آوار ساختمان­ها، سيل، طغيان آب، زلزله، نشست، رانش زمين، بهمن، تندباد، گردباد، فوران آتشفشان يا بلاياي طبيعي مشابه.
اتلاف يا آسيب­ديدگي که سازنده ، پيمانکار يا تعميرکار براساس قانون يا قرارداد مسئول آن باشد.
اتلاف يا آسيب­ديدگي­معلول نقايص ياعيوبي که درزمان شروع بيمه­نامه وجود داشته وبيمه­گذاريا نمايندگان وي از اين موضوع آگاه بوده باشند، خواه بيمه­گر نسبت به آن عيوب و نقايص آگاهي داشته يا نداشته باشد.
اتلاف يا آسيب­ديدگي ناشي از عمل يا قصور عمدي بيمه­گذار يا نمايندگان وي.
اتلاف يا آسيب­ديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي، ياغيگري، بلوا، انقلاب يا قيام ، شورش، اعتصاب کارگران، يا تعطيل کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران، جنبش­هاي دسته جمعي ، در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي که با سوء نيت به نام يا مرتبط با هرگونه تشکيلات سياسي انجام گيرد. توطئه، توقيف ، ضبط و مصادره يا خرابي، يا اتلاف وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.
هرگونه پيامد ناشي از واكنشهاي هسته‌اي، تشعشعات يا آلودگي­هاي راديواكتيو .
اتلاف  يا آسيب­ديدگي که نتيجه مستقيم کار ممتد و از آثار آن باشد (مانند فرسودگي و پارگي ، ايجاد حفره، سائيدگي، خوردگي، زنگ­زدگي، جرم گرفتگي ديگ بخار) .
خسارت غير مستقيم يا مسئوليت از هر قبيل و به هر صورت، پرداخت­هاي اضافي براي جبران خسارت مادي مقرر در بيمه­نامه. هرگاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضايي يا هرگونه دادرسي ديگر، بيمه­گر به استناد بند "۷" بالا اعلام دارد که از بين رفتن، ويراني، آسيب­ديدگي يا مسئوليتي مشمول اين بيمه نيست، اثبات اين که چنين مواردي مشمول بيمه مي­باشد به عهده بيمه­گذار است.
 
مقـررات
شرط ۱ – مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمه‌نامه مبلغ بيمه شده معادل ارزش جايگزيني ماشين­آلات مورد بيمه با ماشين­آلات جديد از همان نوع و از همان ظرفيت مي­باشد. بدين معني که ارزش جايگزيني شامل کرايه، حقوق و عوارض گمرکي متعلقه و هزينه نصب است.
اگر مبلغ بيمه شده کمتر از ارزش واقعي آن باشد خسارت به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغ واقعي پرداخت خواهد شد. درصورتي که اقلام خسارت ديده بيش از يک مورد باشد، اين شرط نسبت به هر يک از آنها به طور جداگانه اعمال مي‌شود (ماده ۱۰ قانون بيمه).
 
شرط ۲ – اساس جبران خسارت :
الف) در صورتي که آسيب وارد به يکي از اقلام مورد بيمه قابل تعمير باشد، بيمه­گر هزينه­هاي ضروري به منظور بازگرداندن ماشين آسيب ديده به حالت اوليه به علاوه هزينه­هاي پياده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرايه از محل تاسيسات تا تعميرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه را درصورتي که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعميرات در کارگاه متعلق به بيمه­گذار انجام پذيرد، بيمه­گر ارزش لوازم و دستمزد تعمير به اضافه درصد معقولي براي هزينه­هاي بالاسري به بيمه­گذار پرداخت خواهد نمود. هيچ هزينه­اي بابت استهلاک قطعات تعويض شده کسر نمي­شود لکن ارزش بازيافتي در محاسبه منظور مي­گردد. اگر هزينه تعميرات فوق­الذکر معادل و يا متجاوز از ارزش واقعي اقلام بيمه شده بلافاصله قبل از حادثه باشد، خسارت کلي تلقي شده و نحوه جبران مطابق بند (ب) زير خواهد بود.
ب) درصورتي که يکي از اقلام مورد بيمه دچار خسارت کلي شود، بيمه­گر ارزش واقعي آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزينه­هاي عادي حمل، هزينه نصب و عوارض گمرکي متعلقه مشروط بر اين که چنين هزينه­هايي در مبلغ بيمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.
در محاسبه ارزش واقعي، هزينه استهلاک مناسب از ارزش جايگزيني مورد خسارت ديده کسر خواهد شد.
ضمناً بيمه­گر هزينه­هاي جداسازي قطعات آسيب ديده با احتساب ارزش بازيافت آنها را خواهد پرداخت. هرگونه هزينه­هاي اضافي براي اضافه کاري، کار در شب، کار در تعطيلات رسمي و حمل و نقل سريع، تنها درصورتي مشمول بيمه خواهد بود که کتبا" مورد توافق قرار گرفته باشد.
هزينه هرگونه تغييرات، اضافات، بهسازي يا بازديدهاي فني، تحت پوشش اين بيمه­نامه نمي­باشد. هرگونه هزينه­هاي تعميرات موقت درصورتي مورد قبول بيمه­گر خواهد بود که جزء هزينه­هاي تعميرات نهايي بوده و از کل هزينه­هاي تعمير تجاوز نکند.
بيمه­گر تنها زماني هزينه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحسابها و اسناد و مدارک دريافتي حاکي از انجام تعميرات دستگاهها و يا تعويض و برگرداندن آنها به صورت اوليه بوده و مورد قبول بيمه­گر قرار گرفته باشد.
 
شرايـط
۱- مسئوليت بيمه‌گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه‌نامه مشروط بر اين است كه بيمه‌گذار مقررات بيمه‌نامه را رعايت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
۲- جدول مشخصات جزء لاينفك اين بيمه‌نامه محسوب مي‌شود و اصطلاح" اين بيمه‌نامه" هر بار که در اين قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات نيز خواهد بود.
هر واژه و يا اصطلاحي که در يک قسمت از بيمه­نامه يا جدول مشخصات به معني خاص به کار برده شود، همه جاي بيمه­نامه داراي همان معني خواهد بود.
۳- بيمه‌گذاربايد به منظور جلوگيري ازاتلاف يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه­خود كليه­اقدامات لازم را به عمل آورد و توصيه‌هاي معقول بيمه‌گر را انجام دهد ومقررات قانوني وتوصيه‌هاي كارخانه سازنده رارعايت­كند.
۴- الف) نمايندگان بيمه‌گر مي‌توانند در هر زمان مناسب موضوع مورد بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند و بيمه‌گذار موظف است كليه اطلاعات ضروري را براي ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه‌گر بگذارد.
ب) بيمه‌گذار ملزم است هرگونه تغيير در موضوع بيمه را بلافاصله به وسيله فکس يا نامه به آگاهي بيمه‌گر برساند و به هزينه خود كليه اقدامات احتياطي لازم را براي اطمينان از صحت کار اقلام بيمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به حدود تامين يا حق بيمه تجديد نظر به عمل خواهد آمد.
بيمه‌گذار نبايد در موضوع بيمه تغييراتي را ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر آن كه موافقت كتبي بيمه‌گر را كسب كرده باشد.
۵- درصورت وقوع هر گونه حادثه­اي كه بر طبق اين بيمه‌نامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه‌گذار بايد :
الف) بلافاصله بوسيله تلفن يا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه‌گر برساند و كتبا" نيز آن را مورد تائيد قرار دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتلاف يا آسيب‌ديدگي, كليه اقدام­هاي منطقي را كه براي وي امكان دارد به عمل آورد.
ج) قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمه‌گر قرار دهد.
د) کليه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بيمه­گر را تهيه و دراختيار او بگذارد.
بيمه‌گر در هيچ مورد در قبال اتلاف يا آسيب‌ديدگي كه ظرف مدت ۱۴روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد, تعهدي نخواهد داشت.
پس از آنكه بيمه‌گذار برطبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه‌گر رساند، در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه‌گر تعيين و ابلاغ مي‌شود، مي‌تواند نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند. در ساير موارد بايد به نماينده بيمه‌گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغييري، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد و هرگاه نماينده بيمه‌گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد، بيمه‌گذار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.
بيمه­گر درقبال اقلام بيمه شده تحت اين بيمه­نامه درصورتي که بعد از خسارت بدون موافقت بيمه­گر تعمير يا تعمير موقت گرديده و به کار روند تعهدي نخواهد داشت.
۶- بيمه‌گذار متعهد است به هزينه بيمه‌گر اقداماتي را كه بيمه­گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (بجز كساني كه تحت اين بيمه‌نامه بيمه شده‌اند) لازم مي‌داند معمول دارد، يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه­گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه‌گر مستقيما" پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه‌نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در اين بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه‌گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
۷- هرگونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه‌نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بيمه­نامه) موضوع به كارشناسي كه كتبا" با توافق طرفين برگزيده مي‌شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفين، ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب مي‌شود ارجاع خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف، كارشناسان، كارشناس سومي را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهد كرد . جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هيچ دعوايي عليه بيمه‌گر در مراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.
۸- بيمه­گر حق دارد در موارد زير از پرداخت خسارت خودداري نمايد:
الف) هرگاه شک و ترديدي نسبت به حق بيمه­گذار به دريافت خسارت وجود داشته باشد، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بيمه­گر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعاي خسارت ، بازرسي و تحقيق در مراجع ذيربط ضروري باشد پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقيق و دادرسي خواهد بود.
۹- الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمه­گذار غير واقعي باشد يا خساراتي از روي تقلب يا به طور اغراق­آميز اعلام شده باشد و يا در جهت اثبات ادعاي فوق اظهارات يا اطلاعات نادرستي ارائه شود، در آن صورت اين بيمه­نامه از درجه اعتبار ساقط است و بيمه­گر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمه­نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمه­گر درخصوص خسارتي از خود سلب مسئوليت کند، چنانچه اقامه دعوي ظرف سه ماه و يا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرايط بند "۷" اين بيمه­نامه، ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأي از طرف کارشناس يا سرکارشناس اقدامي قانوني از سوي بيمه­گذار صورت نگيرد، کليه حقوق ناشي از اين بيمه­نامه منتفي خواهد شد.
۱۰- اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمه‌نامه، براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث، بيمه‌نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه‌گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
۱۱- بيمه­گذار مي­تواند اين بيمه­نامه را در هر زمان که مايل باشد فسخ کند، در آن صورت بيمه­گر حق بيمه را براساس نرخ کوتاه مدت براي مدت اعتبار بيمه­نامه محاسبه خواهد کرد. بيمه­گر نيز مي­تواند با اخطار يک هفته­اي اين بيمه­نامه را فسخ نمايد، در اين صورت بيمه­گر موظف است حق بيمه دريافتي را نسبت به مدتي که مورد بيمه تحت پوشش نمي­باشد، پس از کسر هزينه­هاي کارشناسي به بيمه­گذار مسترد دارد.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی