بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني مسئول فني بيمارستان / درمانگاه / كلينيك

اين قرارداد بين شركت سهامي بيمه كار آفرين كه از اين پس بيمه گر ناميده ميشود و مسئول فني بيمارستان/ درمانگاه/ كلينيك كه مشخصات وي در جدول مشخصات بيمه نامه قيد و از اين پس بيمه گذار ناميده ميشود ، بمنظور پوشش مسئوليت بيمه گذار بر اساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ وساير قوانين و مقررات جاري در كشور و بر اساس شرايط زير منعقد ميگردد.
ماده اول: موضوع قرارداد عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال بيماران ، اشخاص ثالث و ذوي الحقوق آنان ، بدين معني كه اگر در جريان اجراي وظايفي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و تأييد گرديده حادثه اي رخ دهد و بيمه گذار در قبال بيماران ويا اشخاص ثالث قانوناً مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد بيمه گر با رعايت شرايط و مندرجات اين قرارداد و قوانين ياد شده در فوق ملزم به جبران خسارات مذكور ميباشد.
تبصره: شرح وظايف مسئولين فني بيمارستانها / درمانگاهها و كلينيكها كه از طرف وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي تعيين گرديده جزء لاينفك اين بيمه نامه ميباشد.
 
ماده دوم : تعهدات بيمه گر
۲-۱-پرداخت خسارات ناشي از موضوع قرارداد به بيماران ، اشخاص ثالث و يا ساير ذوالحقوق آنان پس از احراز مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر، تا حدود مورد تعهد در ماده ۳.
۲-۲- در صورت اقامه دعوي عليه بيمه گذار، پرداخت هزينه هاي دادرسي در حدود متعارف بشرط آنكه اين مبلغ از ۱۰% مبلغ خسارت مورد ادعا تجاوز نكند.
۳-۲- بيمه گر حق دارد با مدعي ضرر و زيان وارد مذاكره شود و در خصوص مبلغ خسارت با وي توافق نمايد.
۴-۲- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليتهاي بيمه گذار در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد مشروط بر اينكه ادعاي خسارت حداكثر ظرف ۳ سال پس از انقضاي بيمه نامه به بيمه گر اعلام شده باشد.
ماده سوم : حدود تعهدات بيمه گر در رابطه با فوت ، نقص عضو ، از كار افتادگي و ساير صدمات بدني هر نفر، در هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه در جدول مشخصات بيمه نامه قيد شده است.
 
ماده چهارم: تعهدات بيمه گذار
بيمه گذار موظف است:
۱-۴- هرگونه اطلاعات و مدارك در رابطه با مسئول شناخته شدن خود را در چارچوب قرارداد به بيمه گر ارائه نمايد.
۲-۴- بيمه گذار حق ندارد بدون موافقت بيمه گر در مورد مسئوليتهائي كه طبق اين بيمه نامه مورد تأمين ميباشد ، تعهدي در قبال مدعي بعهده گيرد و
 
يا وجهي به وي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام قبلاً مورد موافقت بيمه گر قرار گرفته باشد.
۳-۴- ترتيبي اتخاذ نمايد تا بيمارستان داراي شرايط زير باشد
۱-۳-۴ كليه كاركنان بيمارستان متناسب با وظايف خود داراي تجربه و مهارت كه عرفاً لازم است باشند.
۲-۳-۴- در محل موضوع قرارداد (بيمارستان، درمانگاه،كلينيك) وسايل و تجهيزات ايمني ، فوريتي ( اورژانسي ) ، حفاظتي و اطفاي حريق را كه عرفاً لازم است تعبيه نموده و بطور صحيح مورد استفاده قرار دهند.
جز درموارد مندرج در قانون بيمه در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه بر اساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
۴-۴- وقوع هر گونه حادثه ناشي از مسئوليت موضوع اين قرارداد و همچنين هر نوع ادعا و مطالبات اشخاص ثالث عليه خود را كه به اين قرارداد مربوط شود بدون فوت وقت دراولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام نمايد و نيز مكلف است متعاقباً كيفيات مطالبه و يا دعوي ، نام و نشاني مطالبه كننده و يـا اقامه كننده دعـوي وعنواني كـه بـه موجب آن مطالبه درخواست و يا   ا قامه دعوي شده است ، مشخصات زيانديده و نام ونشاني شهود احتمالي ، مبلغ و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه از آن آگاهي دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم نمايد . در غير اين صورت و بيمه گر حق خواهد داشت از پرداخت تمام يا بخشي از خسارات موضوع اين قرارداد خودداري نمايد.
 
ماده پنجم: استثنائات
خسارات معلول عوامل زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
۱-۵- خسارات ناشي ازجنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب و عوامل ديگر از اين قبيل
۲-۵-خسارت ناشي از انفجار اتمي و تشعشعات راديو اكتيو و يونيزه
۳-۵- خسارات ناشي از بروز حوادث طبيعي
۶-۵- خسارات تحت پوشش در بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان
۷-۵- خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قرارداد هايي كه بيمه گذار با ديگران منعقد نموده است.
۸-۵- مسئوليت ناشي از خساراتي كه به بيمارستان ( تأسيسات ، ساختمان، وسايل نقليه و . . . ) وارد ميشود.
۹-۵- مسئوليت ناشي از زيانهاي مالي يا از دست دادن در آمد بيمارستان
ماده ششم:نحوه پرداخت خسارت : در صورتي كه سازمان نظام پزشكي يا دادگاه ميزان خسارت ناشي از مسئوليت بيمه گذار را تعيين نمايد، مبلغ تعيين شده با اطلاع بيمه گذار مستقيماً به شخص زيانديده يا ذوي الحقوق وي پرداخت خواهد گرديد.
 
ماده هفتم:تغييرات قرارداد : هرگونه تغيير در اين بيمه نامه به موجب الحاقي خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقي صادره از طرف بيمه گر با توافقهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذار بايد ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور، تغيير يا اصلاح آنرا كتباً خواستار شود، در غير اينصورت الحاقي صادره قطعي تلقي خواهد شد.
 
ماده هشتم: فسخ و بطلان قرارداد: هر يك از طرفين ميتواند با اخطار يكماهه، نسبت به فسخ قرارداد به ترتيب زير اقدام نمايد:
(۱-۸-) ازطرف بيمه گر:
۱-۱-۸- در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار با پرداخت حق بيمه اضافي مربوط(ماده ۱۶ قانون بيمه)
۲-۱-۸- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار بطور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه (ماده ۱۳ قانون بيمه).
۳-۱-۸- بعد از هر خسارت كه بيمه گر ملزم به جبران آن باشد.
(۲-۸) از طرف بيمه گذار: در صورتيكه كيفيات مشدد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.
تبصره : در صورت فسخ از طرف بيمه گر، بيمه گر بايد حق بيمه مدتي را كه باقي مانده است بصورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت دهد (به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) ، درصورت فسخ بيمه نامه ازطرف بيمه گذار ، حق بيمه بر اساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه و منظور خواهد شد.
 
ماده نهم : مواد قرارداد بين : اين قرارداد در نه ماده و در ۵ نسخه تنظيم و امضاء و مبادله ميگردد و هر ۵ نسخه آن داراي اعتبار واحد و يكسان ميباشد.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی