بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه 1126

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان

ماده ۱- موضوع بيمه: جبران خسارت‌هاي بدني وارد به کارکنان شاغل بيمه گذار ناشي از مسئوليت مدني وي در جريان انجام عمليات در محل کار، مشروط بر آنکه مسئوليت بيمه گذار محرز باشد.
۱/۱- منظور از جبران خسارت بدني مذکور در متن بيمه نامه، تأمين و جبران هزينه‌هاي پزشکي و همچنين جبران غرامت‌هاي نقص‌عضو و يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه براي زيانديدگان موضوع بيمه است.
۲/۱-هرگاه مفاد بيمه نامه يا الحاقيه با موافقت‌هايي که بين طرفين به عمل آمده مطابقت نکند بيمه گذار موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور، تغيير و يا تصحيح اوراق بيمه نامه و الحاقيه را کتباً خواستار شود وگرنه اوراق مذکور قطعي تلقي خواهد شد.
ماده۲ – استثنائات :
الف) خسارت‌هاي ناشي از عوامل زير ولو اينکه بيمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱- عمد و تقلب بيمه گذار ،کارکنان و نمايندگان وي.
۲- نزاع و زد و خورد و يا حوادث ناشي از شرب مسكرات و استعمال مواد مخدر توسط بيمه‌گذار وكاركنان وي، پيمانکاران اصلي، فرعي، مشاوران، ناظران و کليه عواملي که در اجراي پروژه شرکت دارند.
۳- تشديد بيماري‌هاي قبلي زيان‌ديده از قبيل ديابت،هموفيلي،فتق،ديسک،آرتروز،سرطان،صرع،بيماري‌هاي قلبي و مغزي و امثال آن به علت حوادث موضوع بيمه که منجر به صرف هزينه‌هاي درمان،ايجاد نقص‌عضو و يا فوت گردد مگر آنکه ميزان تشديد بيماري‌ها،نقص‌عضو يا فوت به علت حادثه صريحاً از طرف پزشک قانوني و يا پزشک معتمد بيمه گر قابل تعيين باشد که در اينصورت تعهد بيمه گر به همان ميزان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۴-انفجارات هسته اي،تشعشعات راديو اکتيو و آلودگي‌هاي ناشي از آن.
۵-جنگ،انقلاب،شورش،اعتصاب،بلوا و عوامل ديگري از اين قبيل.
۶-سيل،زلزله،صاعقه،رانش و نشست زمين و ساير حوادث طبيعي.
۷-به کارگيري کارکنان با کمتر پانزده سال سن.
۸-به کارگيري کارگران خارجي فاقد مجوز اقامت و کار در ايران.
۹-آسيب وارده و نقص‌عضو ناشي از شکستگي دندان بدون آسيب ديدگي ساير اعضاء سر و صورت.
۱۰-صدمات بدني و جاني ناشي از نصب غير استاندارد و استفاده ناصحيح وسايل گرمازا.
ب) موارد زير تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد مگر آنکه صراحتاً مورد تقاضاي بيمه گذار بوده و با صدور الحاقيه توسط بيمه گر تحت پوشش قرار گرفته باشد:
۱-مسئوليت ناشي از حوادث وسائط نقليه موتوري اعم از راه سازي،کشاورزي،ساختماني و غيره به صورت مستقيم و غير مستقيم.
۲-مسئوليت پيمانکاران فرعي(حقيقي و حقوقي) و يا هر فردي که نظارت يا اجراي بخش يا بخش‌هايي از پروژه به آنان واگذار گرديده است.
۳-خسارت وارد به کارکنان در مکان‌هاي وابسته به کار مانند رستوران،حمام،خوابگاه و اماکني از اين قبيل.
۴-حوادث ناشي از فعاليت‌هاي غير مرتبط با فعاليت اصلي کارکنان در محيط کار.
۵-پرداخت هزينه‌هاي پزشکي زيان‌ديده بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي.
ماده ۳- وظايف بيمه گذار:
*ايفاي تعهدات بيمه گر منوط و مشروط به انجام وظايف و تعهدات زير توسط بيمه گذار مي باشد، در غير اينصورت بيمه گر مي تواند از پرداخت تمام يا بخشي از خسارت خودداري نمايد.
۱/۳- پيشنهاد بيمه را با رعايت دقت و صداقت تکميل و به کليه سؤالات مندرج در برگه پيشنهاد بطور کامل پاسخ دهد. در غير اين صورت مواد ۱۱و ۱۲و ۱۳ قانون بيمه حاکم خواهد بود،که در صورت درخواست مفاد آن تسليم بيمه گذار خواهد شد.
۲/۳- حق بيمه تعيين شده را نقداً و يا به نحو توافق شده در زمان‌هاي مقرر پرداخت نمايد.
۳/۳- هر گاه در طول مدت اعتبار بيمه نامه تغيير کمّي و يا کيفي به وجود بيايد که موجب تشديد خطر گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ تغيير/تغييرات مراتب را بصورت کتبي به اطلاع بيمه گر برساند و موافقت کتبي وي را براي ادامه پوشش اخذ نمايد،در غير اينصورت ماده ۱۶ قانون بيمه حاکم خواهد بود،که در صورت درخواست مفاد آن تسليم بيمه گذار خواهد شد.
۴/۳-تمهيدات لازم را که هرکس عرفاً براي جلوگيري از وقوع حوادث به عمل مي آورد را انجام دهد.
۵/۳-جهت بازديد از محل به منظور بازديد اوليه و يا بعد از حادثه و انجام امور کارشناسي همکاري لازم را با  بيمه گر به عمل آورد.
۶/۳- کليه کارکنان بيمه گذار بايد متناسب با وظايف خود داراي تجربه ، تخصص و مهارت‌هاي لازم باشند و از آنان در انجام امور غير مرتبط با وظيفه استفاده نگردد.
۷/۳-کليه مقررات حفاظت فني و ايمني کار،نصب علائم هشدار دهنده،چراغ خطر چشمک زن،توري،فنس، درپوش بر روي چاه‌هاي حفاري شده و ايجاد موانع جهت جلوگيري از سقوط افراد در محدوده کاري حسب مورد رعايت نموده و علاوه بر آن توصيه‌هاي ايمني مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه را اجرا نمايد.
۸/۳- وقوع هر گونه حادثه در محيط کار و همچنين هرگونه ادعا و يا مطالبه کارکنان عليه خود را که به اين بيمه نامه مربوط شود اعم از اينکه مطالبه يا ادعا کتبي يا شفاهي و يا به صورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد،بدون فوت وقت در اولين زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع بيمه گر برساند؛ و نيز مکلف است متعاقباً کيفيت مطالبه يا دعوي، نام و نشاني مطالبه کننده دعوي و عنواني که به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيان‌ديده ،نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات، مشخصات و نکات ديگر مربوط به موضوع بيمه را که به آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکي را که در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمه گر را در تحقيقات، رسيدگي و دفاع کمک نمايد در غير اينصورت بيمه گر مي تواند حسب مورد و بنا به اقتضاء از پرداخت خسارت خودداري نمايد.
۹/۳-از قبول هرگونه مسئوليت و سازش در مورد ادعا از طرف بيمه گذار بدون موافقت کتبي بيمه گر خودداري کند مگر اينکه عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر و به مصلحت بيمه گر باشد.
ماده۴- تعهدات بيمه گر:
۱/۴- در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار،مجموع تعهدات بيمه گر در جبران هزينه‌هاي پزشکي،غرامت فوت و نقص‌عضو ناشي از حوادث مشمول بيمه حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در رديف‌هاي ۳ يا ۴ جدول تعهدات   بيمه نامه مي باشد.
۲/۴- در صورت وقوع حادثه و ارائه مدارک مورد درخواست، بيمه گر متعهد است نسبت به پرداخت غرامت   زيان‌ديده بر اساس جدول تعهدات بيمه نامه و برآورد کارشناس خود و يا نظر مراجع ذيصلاح حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از تاريخ ارسال کليه مدارکي که مسئوليت بيمه گذار را احراز نموده باشد،اقدام نمايد.
ماده۵-نحوه محاسبه و پرداخت غرامت:
۱/۵- غرامت فوت، نقص‌عضو و هزينه‌هاي پزشکي بر اساس اعمال درصد مسئوليت بيمه گذار نسبت به معادل ريالي ارزان‌ترين نوع ديه رايج و با توجه به بند ۱/۴ محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۲/۵- در صورت موافقت بيمه گر و زيان‌ديده،درصدهاي نقص‌عضو با نظر پزشک معتمد بيمه گر تعيين مي‌گردد.در اين صورت چنانچه زيان‌ديده نسبت به نظر پزشک معتمد بيمه گر معترض باشد،موضوع در کميسيوني متشکل از پزشک منتخب بيمه گر و پزشک منتخب زيان‌ديده و پزشک سومي به انتخاب پزشکان مذکور مطرح و نظر اکثريت اعضاي کميسيون قطعي و لازم الاجرا و مبناي پرداخت غرامت قرارخواهد گرفت. غرامت نقص‌عضو موضوع اين بند بر مبناي درصدهاي مشخص شده و بر اساس مفاد بند ۱-۵ محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۳/۵ – در صورتي که زيان‌ديده از پوشش بيمه هزينه‌هاي پزشکي سازمان تأمين اجتماعي يا هر پوشش بيمه اي ديگر استفاده نمايد،تعهد بيمه گر جبران مازاد هزينه‌هاي پزشکي تا ميزان تعهدات مندرج در بيمه نامه مطابق با تعرفه دولتي مي باشد.
۴/۵- جمع هزينه‌هاي پزشکي،غرامت فوت و نقص‌عضو تا سقف مندرج در جدول تعهدات بيمه نامه توسط    بيمه گر جبران خواهد شد.در هر صورت مجموع تعهدات بيمه گر براي هر نفر در طول مدت بيمه حسب مورد معادل مبالغ مندرج در رديف‌هاي ۳ يا ۴ جدول تعهدات بيمه نامه مي باشد.
۵/۵-غرامت قابل پرداخت موضوع اين بيمه نامه،با اطلاع بيمه گذار،مستقيماً به شخص زيان‌ديده و يا ذوي الحقوق وي پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت،بيمه گر در برابر بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيان‌ديده بري الذمه مي گردد.در صورتي که هزينه‌هاي پزشکي توسط بيمه گذار پرداخت شده باشد،با ارائه رسيدها و مستندات لازم هزينه به بيمه گذار پرداخت خواهد شد.
۶/۵- حق سازش و حق تعقيب دعوي تا ميزان تعهد بيمه گر در کليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه گر است و بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه گر را وکيل با حق توکيل غير ولو کراراً مي نمايد که پرونده‌هاي مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از کليه اختيارات دادرسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوي نبايد اقدامي به عمل آورد که به حقوق مکتسبه بيمه گر در تعقيب دعوي لطمه وارد آورد.
۷/۵-در صورت رجوع زيان‌ديده به مراجع قضائي،اساس پرداخت خسارت صرفاً رأي دادگاه و با توجه به سقف تعهدات بيمه گر مندرج در رديف ۳ يا ۴ جدول تعهدات بيمه نامه مي باشد.
۸/۵-در صورتي که زيان‌ديده خسارت خود را بر اساس نظريه کارشناس وزارت کار،کارشناس پزشک قانوني بيمه گر و يا رأي دادگاه مطالبه نمايد،هزينه‌هاي پزشکي قابل پرداخت نمي باشد و چنانچه قبلاً هزينه‌هاي پزشکي پرداخت شده باشد،مبلغ پرداخت شده از مبلغ خسارت کسر خواهد شد.
۹/۵- بيمه گر مي تواند با پرداخت حداکثر مبلغي که طبق اين بيمه نامه براي هر حادثه متعهد گرديده و يا اينکه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر يک از مراحل قضايي و دادرسي متوقف و از خود سلب مسئوليت نمايد و در اين صورت رهبري و کنترل مذاکرات و جريان‌هاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوي مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداري نمايد. بنابراين بيمه گر در برابر هر گونه ادعاي بعدي مسئوليتي نخواهد داشت .
ماده ۶- فسخ بيمه نامه:
بيمه گر و بيمه گذار مي توانند در طول مدت قرارداد با اعلام کتبي ده روزه بيمه نامه را فسخ نمايند.
در صورت فسخ از طرف بيمه گر،حق بيمه مدتي که بيمه بوده است به صورت روز شمار محاسبه و بقيه به بيمه گذار برگشت مي شود (به استثناء موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار،حق بيمه مدتي که بيمه بوده بر اساس تعرفه بيمه کوتاه مدت محاسبه و بقيه آن در وجه بيمه گذار اعاده مي شود.
ماده۷-درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه‌نامه‌هاي ديگري نيزمورد تأمين قرارگرفته باشد، تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي که خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.
ماده۸– حق بيمه برمبناي تعداد كاركنان اعلام شده در فرم پيشنهاد بيمه محاسبه مي گردد. بنابراين چنانچه معلوم گردد که تعداد اعلام شده کمتر از تعداد واقعي مي باشد، تعهدات نهايي بيمه گر نيز به همين نسبت كاهش مي يابد.
ماده ۹- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است که در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه خود را به صورت کتبي به اطلاع بيمه گر برساند در غير اين صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته مي شود.
ماده ۱۰- کليه اختلافات ناشي از اين قرارداد بيمه از طريق داوري حل و فصل خواهد شددر اين صورت هريک از طرفين کتباً يک نفر را به عنوان داور انتخاب و معرفي مي نمايد، داوران منتخب در صورت عدم توافق در موضوع مورد اختلاف نسبت به تعيين داور مرضي الطرفين سوم اقدام خواهند نمود که در اين صورت رأي اکثريت داوران براي طرفين قطعي و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۱- مرور زمان دعاوي ناشي از اين بيمه نامه دو سال است که از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.
ماده۱۲- در مواردي‌که در اين بيمه نامه پيش بيني نشده است بر طبق قانون،مقررات و عرف بيمه عمل خواهد شد.

 

نشانی:

رجایی شهر ، فلکه اول گوهردشت

جنب آزمایشگاه گوهردشت

ساختمان مهرگان ، طبقه 2، واحد 6

بیمه کارآفرین - نمایندگی فرحی شکوه

www.karafarin1126.com

اطلاعات تماس

تلفن :  4432568 - 0263

نمابر: 4409180 - 0263

همراه : 6491604 - 0912

پست الکترونیکی : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

واحد فروش: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 karafarin-logo

بیمه کارآفرین - فرحی شکوه

مشاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای:

  • عمر و سرمایه گذاری
  • بازنشستگی
  • بیمه درمان
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • خانواده و...
You are here: صفحه اصلی